Thập Đại Đệ Tử Của Phật Là Ai?

Trong số thánh chúng đệ tử của Phật, không phải vị nào cũng có sở trường và hạnh nguyện giống nhau, mà mỗi vị đều có nét đặc biệt của riêng mình, và khi nói đến điều này thì người ta thường nhắc đến “Mười Vị Đệ Tử Phật Lớn (Thập Đại Đệ Tử).

Mục lục

Tên Của Thập Đại Đệ Tử Của Đức Phật Là :

 1. Ngài Xá Lợi Phất Sariputra – Sariputa

 

 1. Ngài Mục Kiền Liên Maudgalyayana -Moggallana

 

 1. Ngài Ma Ha Ca Diếp Mahakasyapa-Mahakassapa

 

 1. Ngài A Nậu Đà La Aniruddha – Anurauddha

 

 1. Ngài Tu Bồ Đề Subhuti

 

 1. Ngài Phú Lâu Na Purna – Punna

 

 1. Ngài Ca Chiên Diên Katyayana – Kaccayana, Kaccana

 

 1. Ngài Ưu Ba Ly Upali

 

 1. Ngài A Nan Đà ANANDA

 

 1. Ngài La Hầu La RAHULA

Hình Ảnh Thập Đại Đệ Tử Phật

Hình Ảnh Thập Đại Đệ Tử Phật

Thập Đại Đệ Tử Của Phật Là Ai?

 1. Tôn giả XÁ LỢI PHẤT (Sariputra – Sariputa): Trí tuệ đệ nhất

Tôn giả XÁ LỢI PHẤT

Ngài được xem là trưởng tử của đức Phật, là chấp pháp tướng quân, thường giảng dạy đồ chúng thay cho đức Phật và hướng dẫn cho nhiều vị đắc quả A La Hán.

 

Ngài luôn luôn tỏ ra khiêm tốn, tận tụy, nhiệt tình, được chư Tăng thán phục và được Đức Phật khen là Trí tuệ bậc nhất. Ngài đắc quả A La Hán 4 tuần sau khi xin gia nhập giáo đoàn.

 

Xá Lợi Phất là con trong một gia đình danh giá Bà La Môn ở vùng Ubatissa. Từ nhỏ rất thông tuệ, học giỏi, được mọi người trọng vọng. Ngài có người bạn thân là Mục Kiền Liên.

 

Cả hai Ngài là môn đệ xuất sắc của một vị thầy nổi tiếng, đã đạt được những thành quả tột đỉnh của môn phái ấy nhưng chưa vừa ý nên khi gặp đệ tử Phật ( Ngài Assaji : A Tháp Bà Trì ) liền nhận ra chánh pháp và quy y Phật.

 

 1. Tôn giả MỤC KlỂN LIÊN (Maudgalyayana –Moggallana): Thần thông đệ nhất

Tôn giả MỤC KlỂN LIÊN

Ngài là con một gia đình Bà La Môn đanh tiếng. Ngài theo Tôn giả Xá Lợi Phất quy y Phật và sau 7 ngày đắc quả A La Hán, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Đức Phật trong Định, khi Ngài đang sống độc cư trong rừng.

 

Ngài được Đức Phật khen và đại chúng công nhận là Thần thông bậc nhất. Ngài đã nhiều lần thi triển thần thông như phương tiện để giáo hóa cứu độ mọi người. Ngài cùng với Xá Lợi Phất điều hành và hướng dẫn Tăng chúng, cũng như độ cho nhiều người chứng đắc Thánh quả.

 

Về sau, Ngài bị phái Ni Kiền Tử hảm hại bằng cách lăn đá làm Ngài bị tử thương. Đức Phật xác nhận Ngài Mục Kiền Liên đã nhập Niết Bàn ngay tại chỗ thọ nạn, nơi Ngài bỏ thân tứ đại.

 

 1. Tôn giả MA HA CA DIẾP (Mahakasyapa-Mahakassapa): Đầu Đà đệ nhất

tôn giả MA HA CA DIẾP

Ngài được Đức Thế Tôn nhiếp hóa trước hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, được Thế Tôn cho là Đầu Đà đệ nhất. Sinh hoạt theo hạnh đầu đà là một lối sinh hoạt cực kỳ đơn giản nhằm mục đích tịnh hoá tâm hồn, rất thích hợp với những ai thích tu phạn hạnh như

 

Ngài Ca Diếp. Sau khi xuất gia tu hạnh Đầu Đà trong 8 ngày liền, Ngài đắc quả A La Hán. Ngài tinh thông con.đường thiền định, nêu gương sáng cho chúng Tăng về các hạnh : “ Ít muốn, biết đủ, tinh tân, viễn ly ”. Ngài thường độc cư trong rừng dù tuổi đã cao.

 

 1. Tôn giả A NÂU ĐÀ LA (Aniruddha – Anurauddha): Thiên nhãn đệ nhất

Tôn giả A NÂU ĐÀ LA

Ngài được Đức Thế Tôn khen và đại chúng khâm phục là Thiên nhãn đệ nhất.

 

Trong tăng chúng Ngài nổi tiếng là bậc tu hành rất thanh tịnh, không bao giờ bị nữ sắc cám dỗ, vì vậy được mọi người kính ngưỡng.

 

Trong tăng chúng Ngài nổi tiếng là bậc tu hành rất thanh tịnh, không bao giờ bị nữ sắc cám dỗ, vì vậy được mọi người kính ngưỡng. Duy có một tật nhỏ là tật ưa ngủ gục mỗi khi ngồi nghe Phật thuyết pháp, từng bị Phật quở trách đôi ba phen. Từ đó Ngài lập hạnh “ không ngủ ” từ đầu hôm đến suốt sáng, từ tản sáng đến chiều đêm.

 

Ngài ngồi mở to đôi mắt nhìn vào khoảng không, không chớp mắt, cho đến một hôm thì hai mắt xưng vù rồi bị mù loà. Chính đức Phật cầm tay chỉ dạy giúp Ngài may áo và dạy phương pháp tu định để khiến mắt sáng ra,

 

Ngài thực hành một cách triệt để nên được sáng mắt trở lại và chứng được Thiên nhãn thông, bất quản xa gần, bất luận trong ngoài, mắt Ngài đều thấy suốt. Phật dùng chánh pháp phương tiện dạy cho Ngài thể nhập tánh thây viên dung, không lệ thuộc vào nhãn căn.

 

Ngài chứng đắc pháp này và thấy ba cõi như một quả Amla được cầm trên tay, được Phật ấn chứng là Thiên nhãn đệ nhất.

 

 1. Tôn giả TU BỒ ĐỀ (Subhuti):Giải Không đệ nhất

Tôn giả TU BỒ ĐỀ

Theo truyền thuyết của kinh sách Đại thừa, lúc Ngài mới sanh, trong gia đình Ngài toàn hiện ra những triệu chứng “ không ”. Các đồ vật trong nhà, từ kho lẫm, lu vãi… mọi vật biến đâu mất cả, chỉ thuần tịnh một mùi hương chiên đàn và hào quang sáng soi chấn động cả ba cõi, không thấy đâu là tường vách giới hạn.

 

Hỏi về ý nghĩa điềm lạ này thì được thầy tướng bảo rằng đó là điều cực lành. Rồi nhân vì điềm “ không ” ấy, nên cha mẹ Ngài mới đặt tên cho Ngài là Tu Bồ Đề, nghĩa là Không Sanh. Lại cũng có nghĩa là Thiện Cát ( tốt lành ) hay Thiện Hiện ( hiện điềm tốt ).

 

 1. Tôn Giả Phú Lâu Na (Purna – Punna):Thuyết pháp đệ nhất

Tôn Giả Phú Lâu Na

Tôn giả Phú Lâu Na vốn được gọi là “Phú-lâu-na Di-đa-la-ni-tử”. Phú Lâu Na chỉ là tiếng gọi tắt. Danh hiệu Ngài dài như thế chính là biểu hiện cho Tôn giả khi thuyết pháp cũng trường mãn vô cùng. Danh xưng của Ngài được dịch sang tiếng Trung Hoa là “Mãn Từ Tử”.

 

Đức Phật thường ngợi khen biện tài ngôn luận của Tôn giả trước đại chúng.

 

“Các ông cũng nên xưng tán Phú-lâu-na. Ta thường khen ông ấy là bậc nhất trong hạng người thuyết pháp. Ông ấy thâm nhập biển Phật pháp hay làm lợi ích cho tất cả người đồng tu học đạo, trừ đức Phật ra, không ai có thể biện bác ngôn luận với ông.

 

 1. Tôn giả CA CHIÊN DIÊN (Katyayana – Kaccayana, Kaccana): Luận Nghị đệ nhất

Tôn giả CA CHIÊN DIÊN

Ngài có biệt tài dùng lời nói rất đơn giản khiến những ai vấn nạn Ngài đều phải thần phục. Trong suốt cuộc đời hành hoá, nhờ tài nghị luận xảo diệu, Ngài đã cảm hoá được rất nhiều người, khiến họ tỉnh ngộ trở về với Tam bảo, sống một đời sống thanh thản an vui.

 

 1. Tôn giả ƯU BA LY (Upali): Trì giới đệ nhất

Tôn giả ƯU BA LY

Ưu Ba Ly vốn thuộc giai cấp nô lệ Thủ Đà La, xuất thân làm nghề thợ cạo tóc, hầu hạ trong vương cung. Ngày Phật về thăm Ca Tỳ La lần đầu tiên và chấp thuận cho các vương tử xuất gia, Ưu Ba Ly tủi hổ cho phận mình sanh ra trong chốn hạ tiện, ở thế gian làm thân nô lệ đã đành, muốn lìa thế gian đi tu cũng không được phép.

 

Ngài là người nô lệ đầu tiên được Phật cho xuất gia, thu nhận vào tăng đoàn. Xuất gia tu thiền sau một thời gian ngắn Ngài chứng quả A La Hán.Ngài được Đức Phật cho là đệ nhất Trì giới và được giao việc xử lý và tuyên luật.

 

 1. Tôn giả A NAN (ANANDA): Đa Văn đệ nhất

Tôn giả A NAN

Ngài là em họ Đức Phật, xuất gia khi Phật về thăm hoàng cung, Ngài là vị tỳ kheo đệ nhất về 5 phương diện : Đa văn, cảnh giác, sức khỏe đi bộ, lòng kiên trì và hầu hạ chu đáo. Được thánh chúng đề nghị làm thị giả Đức Phật khi Đức Phật được 56 tuổi. A Nan hoan hỷ chấp thuận với điều kiện : Thế Tôn từ chối 4 việc và chấp thuận 4 việc :

 

– Từ chối : không cho tôn giả y, đồ ăn, phồng ở riêng và mời ăn.

 

– Chấp thuận : Thế Tôn cho phép nếu Tôn giả đươc thí chủ mời đi thọ trai. Nếu có người từ xa đến xin ý kiến, Thế Tôn cho phép khi A Nan giới thiệu. Thế Tôn cho A Nan yết kiến khi Ngài gặp điều khó xử. Thế Tôn giảng lại những giáo lý cho ; Ngài, trong những lúc A Nan vắng mặt.

 

 1. Tôn giả LA HẦU LA (RAHULA): Mật hạnh đệ nhất

Tôn giả LA HẦU LA

Ngài là con của Thái tử Tất Đạt Đa và công chúa Da Du Đà La. Khi về thăm quê lần đầu tiên, Phật phương tiện tìm cách đưa La Hầu La đi xuất gia và giao cho Xá Lợi Phất dạy bảo.

 

Được Phật và Xá Lợi Phất từ mẫn giáo hoá, tập khí cương cường của giồng máu vương giả trong người La Hầu La mỗi ngày mỗi lạt phai và tánh tình lần lần trở nên ôn hoà nhu thuận.

 

Ngài nghiêm trì giới luật, tinh tấn đạo tâm, quyết luyện mật hạnh. Sau một thời gian chăm chú luyện mật hạnh và từ câu nói đơn giản của Phật

“ Hãy nhìn vào vạn tượng sum la kia, rồi nhìn lui vào tâm niệm và thân thể của mình, để xem có gì đứng yên một chỗ không ? Vô thường ! Vô thường tất cả ! Nên biết như thế và đừng để cho tâm chấp trước dính mắc vào đâu cả ”.

 

Chiêm nghiệm lời Phật dạy, Ngài đã chứng được tận cùng của Mật hạnh và được Phật khen là Mật hạnh đệ nhất.

Ý Nghĩa Bộ Tượng Thập Đại Đệ Tử Của Đức Phật

Có thể nói mười vị đệ tử tiêu biểu nhất của đức Phật, Chính các ngài là những cánh tay đắc lực nhất đã giúp đức Phật hữu hiệu nhất trong công việc hoàng pháp độ sinh, làm cho Phật pháp hưng thịnh trên khắp lãnh thổ Ấn Độ thời đó, và còn lưu truyền mãi đến ngày nay.

Mười vị Đại Đệ tử của Phật là 10 tấm gương sáng về các hạnh nguyện, đức tính và năng lực đặc biệt.

Tượng Thập Đại Đệ Tử Đá Trắng Vân Mây

Tượng Thập Đại Đệ Tử Đá Trắng Vân Mây

Mua Tượng Thập Đại Đệ Tử – 10 Vị Đại Đệ Tử Của Đức Phật

Nếu bạn đang còn đang thắc mắc những câu hỏi như : Ở Đâu Làm 10 vị đệ tử của đức phật Đá Đẹp? Cơ Sở Nào Sản Xuất Tượng 10 vị đại đệ tử của đức phật

Giá Rẻ Làm Trực Tiếp Tại Xương?

Thì bạn đừng ngần ngại nhấc máy liên hệ ngay với số 0794.157.959 ( Cẩm ) để được tư vấn những mẫu Tượng Thập Đại Đệ Tử Đẹp Nhất hiện nay.

Vậy Trần Châu Có Gì?

  • Với kinh nghiệm hơn 20 năm làm nghề tại làng đá mỹ nghệ Non Nước, Trần Châu với đội ngũ nghệ nhân lành nghề cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm ưu việt nhất về mọi mặt
  • Ngoài các sản phẩm như Tượng PhậtTượng ĐáTượng Công Giáo….. đặc biệt Nội & ngoại thất đá được coi là sở trường và giữ vị trí SỐ 1 tại Làng mỹ nghệ Non Nước, Đà Nẵng
  • Cơ sở điêu khắc đá Trần Châu đạt TOP 5 địa chỉ cung cấp đá mỹ nghệ nổi tiếng nhất Đà Nẵng Nếu bạn vẫn còn phân vân chưa biết lựa chọn mua sản phẩm tượng nào thì hãy liên hệ ngay Trần Châu để tư vấn cho các bạn những sản phẩm Thập Đại Đệ Tử cho không gian thờ cúng của bạn

FOLLOW CHÚNG TÔI TẠI

☞ Website: https://kientrucda.vn/

☞ Facebook: https://www.facebook.com/KienTrucDa/

☞ Youtube : https://www.youtube.com/user/kientrucda

☞ Instagram : https://www.instagram.com/kientrucda.vn

☞ Pinterest : https://www.pinterest.com/kientrucda/

Trần Châu Chuyên Làm Tượng Phật Đá Hàng Đầu Đà Nẵng

5 Mẫu Tượng Thập Đại Đệ Tử Đẹp Năm 2021

Tượng Thập Đại Đệ Tử Của Đức Phật Đá Đẹp

Tượng Thập Đại Đệ Tử Của Đức Phật Đá Đẹp

Tượng Thập Đại Đệ Tử Đá Phong Thủy

Tượng Thập Đại Đệ Tử Đá Phong Thủy

Tượng Thập Đại Đệ Tử Đá Cẩm Thạch

Tượng Thập Đại Đệ Tử Đá Cẩm Thạch

Thập Đại Đệ Tử Bằng Đá Nguyên Khối

Thập Đại Đệ Tử Bằng Đá Nguyên Khối

Tượng Thập Đại Đệ Tử Giá Rẻ Tại Hcm

Tượng Thập Đại Đệ Tử Giá Rẻ Tại Hcm

.
.
.
.
error: Xin Đừng Copy Em