Tượng Phật Quán Tự Tại Bồ Tát Đá Mỹ Nghệ Non Nước

Danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát là đại diện cho Bồ Tát đại từ đại bi, tầm thanh cứu khổ cứu nạn. Cả hai danh hiệu này đều là đại biểu cho sự tự độ và độ tha của Bồ Tát, Bồ Tát tự mình tu hành, đó gọi là tự tại, Bồ Tát khi đi giáo hoá chúng sanh, đó là từ bi.

.
.
.
.
error: Xin Đừng Copy Em